1. Preambule

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „GDPR“ – informuje společnost ELTOZ stavby s.r.o. subjekty údajů
o podmínkách, způsobu, rozsahu a právním důvodu zpracování osobních údajů, o zajištění jejich ochrany a o právech subjektů v oblasti zpracování osobních údajů.

Společnost ELTOZ stavby s.r.o. při zpracování osobních údajů vždy dbá na soulad s právem Evropské unie, především na soulad s GDPR a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Základní pojmy

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. o subjektu údajů = Vás).

Zvláštní osobní údaj:

Zvláštním osobním údajem se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů = Vy:

Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací
s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Zpracovatel:

Zpracovatelem osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů.

Profilování:

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu. 

3. Základní identifikační a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:

ELTOZ stavby s.r.o. sídlem Malá strana 73, Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku, IČO: 03756611 DIČ: CZ 03756611 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C61257 (dále také jen „my“; „nám“; „naše“ nebo „nás“)

Kontakty pro uplatnění Vašich práv:

e-mail: info@eltoz-stavby.cz

ID datové schránky: jwdwbph

4. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme právo na ochranu osobních údajů a v souladu s GDPR dbáme na to, aby osobní údaje subjektů byly:

 • zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly dále
 • zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • přesné a v případě potřeby aktualizované; aby byla přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, přičemž osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely dle čl. 89 odst. 1 GDPR, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření;
 • zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

5. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme jednak přímo od jednotlivých subjektů (např. v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále
v průběhu jejího plnění apod.), dále také od jiných správců nebo z veřejně dostupných rejstříků a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.). Subjekt údajů vždy informujeme o tom, zda je poskytnutí jeho osobních údajů nezbytné nebo naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní naši vzájemnou komunikaci a zefektivní naši spolupráci. Současně je subjekt informován o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů.

6. Kategorie osob, jejichž osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje zejména těchto kategorií osob (subjektů údajů):

 • členové statutárního orgánu
 • zaměstnanci (resp. osoby v pracovněprávním vztahu k nám)
 • účastníci smluvních vztahů, jejich zástupci a zaměstnanci
 • externí spolupracovníci
 • jiné osoby (např. návštěvníci našich webových stránek). 

7. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Při naší činnosti může docházet ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), IČ, telefonní číslo, číslo dokladu totožnosti, podpis apod.);
 • popisné údaje (vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, zdravotní pojišťovna apod.);
 • ekonomické údaje (bankovní spojení, údaj o mzdě a odměnách, závazcích a pohledávkách, objednávky, daňové údaje apod.);
 • pracovní údaje (záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení, pracovní hodnocení apod.);
 • provozní a lokační údaje (údaje z elektronických systémů, např. údaje o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů, IP adresa apod.);
 • údaje o aktivitách subjektu (údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, údaje o pracovních cestách apod.);
 • údaje o jiné osobě (adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka apod.);
 • zvláštní kategorie osobních údajů (např. informace o zdravotním stavu apod.);
 • údaje o pohybu na internetových stránkách (cookies). 

8. Účely zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje používáme, v závislosti našeho vztahu k Vám, zejména pro následující účely:

 • prezentace společnosti, její činnosti a zachycení její historie (včetně prezentace na webových stránkách společnosti ELTOZ stavby s.r.o.),
 • vedení administrativy a zajištění fungování společnosti
 • vedení pracovněprávní a mzdové agendy (včetně evidence docházky zaměstnanců a vystavování potvrzení pro účely důchodového zabezpečení)
 • plnění účetních a daňových povinností
 • vedení smluvní agendy
 • vedení právní agendy
 • řešení pojistných událostí, pracovních úrazů a nemocí z povolání 

9. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů, v rámci výše uvedených činností, probíhá na základě některého právních důvodů zpracování:

Plnění právních povinností:

Osobní údaje zpracováváme v různých oblastech naší činnosti z důvodu plnění právních povinností.

Jedná se o splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhl. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 100/2001 Sb., a další.

Splnění smlouvy:

Vaše osobní údaje potřebujeme také pro účely uzavření smluvního vztahu a následného řádného plnění z něj, případně také před jeho uzavřením. Zpracováváme osobní údaje, které úzce souvisí s realizací výkonu práv a povinností
z uzavřených smluv a Vašeho postavení zaměstnance jiné společnosti, která je našim obchodním partnerem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Zpracování osobních údajů k některým účelům vyžaduje Váš souhlas. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu těchto Informací. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 

Oprávněný zájem správce či třetí strany:

Zpracováváme také osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu. Náš oprávněný zájem spočívá v zajištění efektivní komunikace v rámci společnosti ELTOZ stavby s.r.o., z tohoto důvodu jsou osobní údaje někdy předávány pro vnitřní

administrativní a provozní účely. Pokud jsme nuceni vymáhat naše pohledávky právní cestou, resp. pokud jsme účastníky soudního řízení, které se týká Vaší osoby, použijeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu k ochraně našich práv.

10. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Po ukončení smluvního vztahu s Vámi můžeme uchovávat některé z Vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, poté jsou údaje zlikvidovány. 

11. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně. Při automatizovaném zpracování ale nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na Vaše práva.

Při zpracování osobních údajů tedy nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

12. Poskytování zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje nepředáváme mezinárodním organizacím či do třetích zemí. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány také některými našimi zpracovateli, kteří splňují organizační a technické podmínky k zajištění jejich náležité ochrany a s nimiž máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Mezi naše zpracovatele patří např. poskytovatel IT služeb, účetních služeb a další.

Vaše osobní údaje mohou být také na základě oprávněné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání takových osobních údajů. Jedná se zejména o orgány veřejné moci (např. Česká správa sociálního zabezpečení, finanční správa, soudy, krajské úřady, exekutorské úřady, Policie ČR, kontrolní orgány pro projekty a dotace apod.). 

13. Cookies

Webové stránky https://eltoz-stavby.cz/využívají soubory cookies. Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy

Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické, funkční cookies. K technickému ukládání těchto cookies do koncového zařízení není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba Váš souhlas. Pro všechny ostatní typy cookies Váš souhlas potřebujeme.

Dále používáme statistické a marketingové cookies a cookies třetích stran.

Přehled používaných cookies naleznete v dokumentu Zásady cookies uveřejněného na našich webových stránkách https://eltoz-stavby.cz.

Při návštěvě webových stránek https://eltoz-stavby.cz budete požádáni o nastavení cookies (udělení souhlasu či jeho odmítnutí). Souhlas s cookies můžete, dle svého uvážení, udělit či nikoliv. Udělený souhlas můžete kdykoliv změnit nebo zrušit. Informace o cookies lze také získat v liště nastavení cookies. Pro výkon Vašich práv v souvislosti s cookies využijte kontakty uvedené v úvodu těchto Informací.

14. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráníme pomocí vhodných technických a administrativních bezpečnostních opatření, abychom snížili rizika ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a změn. Mezi naše nástroje ochrany osobních údajů patří např. fyzická ochrana objektů, softwarová ochrana, kontrola oprávněnosti přístupu k osobním údajům, vnitřní předpisy společnosti ELTOZ stavby s.r.o. upravující oblast ochrany osobních údajů a další.

Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech. Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění zaměstnanci, kteří jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o nastavených bezpečnostních opatřeních. Organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů jsou pravidelně kontrolována a hodnocena.

15. Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů

Vždy usilujeme o transparentní a korektní zpracování Vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany
v souladu s právními předpisy. Ohledně Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva, o jejichž realizaci můžete požádat prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu této Informace:

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům, týkajícím se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány. Jak již bylo výše uvedeno, odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktů uvedených v úvodu této Informace.

Právo na opravu

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • ke splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 • popíráte přesnost osobních údajů, v tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 • v případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků;
 • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat;
 • jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné ke splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že s osobními údaji nenakládáme tak, jak bychom měli, máte právo podat stížnost u: Úřadu pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Budeme však rádi, pokud se nejdříve obrátíte přímo na nás a budeme tak moct Váš požadavek obratem vyřešit.